สังคม ส33101
ประวัติศาสตร์ (2) การปกครองสมัยรัตนโกสินทร์ (ร.5 - ร.7)
นำเข้าบทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง การปรับปรุงการปกครองสมัยรัชการที่ 5 - 6
นำเข้าบทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง การปรับปรุงการปกครองสมัยรัชการที่ 5 - 6
การปรับปรุงการปกครองมัยรัชการที่ 7
การปรับปรุงการปกครองมัยรัชการที่ 7 (ต่อ)