สังคม ส33101
ประวัติศาสตร์ (2) ภูมิปัญญาสมัยรัตนโกสินทร์
ศิลปวัฒนธรรมในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 1.ด้านการฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 1.ด้านการฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณี
2.ด้านวรรณกรรม ประติมากรรม
นาฏศิลป์ ขนบธรรมเนียมประเพณี ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4