สังคม ส33101
หน้าที่พลเมือง การเมืองการปกครอง
ทบทวนบทเรียนเรื่องสิทธิ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ทบทวนบทเรียนเรื่องสิทธิ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ลักษณะการเมืองการปกครอง
ลักษณะการปกครองแบบประชาธิปไตย