สังคม ส33101
หน้าที่พลเมือง การปกครองแบบเผด็จการ
นำเข้าบทเรียน
นำเข้าบทเรียน
การปกครองแบบประชาธิปไตย
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ลักษณะการปกครองแบบเผด็จการ
ลักษณะการปกครองแบบเผด็จการ (ต่อ)