สังคม ส33101
หน้าที่พลเมือง ความรู้เรื่องกฏหมาย
นำเข้าบทเรียน การปกครองสมัยกรุงธนบุรี
นำเข้าบทเรียน การปกครองสมัยกรุงธนบุรี
กฏหมายที่ควรรู้ กิจกรรมตอบคำถาม เรื่อง กฏหมาย
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระการเรียนรู้ แบบฝึกหัด ลักษณะและความสำคัญของกฏหมาย
ครูสรุป จบชั่วโมงสอน