สังคม ส33101
หน้าที่พลเมือง สิทธิมนุษยชน
นำเข้าบทเรียน
นำเข้าบทเรียน
สิทธิเสรีภาพ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
สิทธิของบุคคลในครอบครัว สิทธิเสรีภาพ และหน้าที่ต่อชุมชน