สังคม ส33101
หน้าที่พลเมือง หน้าที่พลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย
นำเข้าบทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระการเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียน
นำเข้าบทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระการเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียน
ความหมายของสถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่
ความสอดคล้องของสถานภาพและบทบาทของบุคคลในวิถีชีวิตประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของประเทศ