สังคม ส33101
หน้าที่พลเมือง กฏหมายเกี่ยวกับทหาร
นำเข้าบทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
นำเข้าบทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
สิทธิเสรีภาพ และหน้าที่ต่อประเทศชาติ บทบาทหน้าที่ของพลเมืองดี ต่อชุมชนและประเทศชาติ
บทบาทหน้าที่ของพลเมืองที่ดี ด้านสังคมและวัฒนธรรม
การเกณฑ์ทหาร บุคคลที่ได้รับการยกเว้น หรือผ่อนผันในการเกณฑ์ทหาร