สังคม ส33101
หน้าที่พลเมือง 2 กฏหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
นำเข้าบทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระการเรียนรู้
นำเข้าบทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระการเรียนรู้
คำถาม ทรัพย์สินทางปัญญา
สรุป ความหมายของทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์