สังคม ส33101
หน้าที่พลเมือง 2 กฏหมายอาญา
นำเข้าบทเรียน
นำเข้าบทเรียน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กฏหมายอาญา
ความผิดทางอาญา โดยเจตนา โดยประมาท