สังคม ส33101
เศรษฐศาสตร์ 1 การกำหนดราคาในระบบเศรษฐกิจ
นำเข้าบทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
นำเข้าบทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
การตรวจดูธนบัตร
การตรวจดูธนบัตร(ต่อ)
กลไกราคา อุปสงค์