สังคม ส33101
เศรษฐศาสตร์ 1 การกำหนดราคาในระบบเศรษฐกิจ
นำเข้าบทเรียน การควบคุมราคา
นำเข้าบทเรียน การควบคุมราคา
วิธีการควบคุมราคา
ความสำคัญทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย