สังคม ส33101
เศรษฐศาสตร์ 1 การบริหารจัดการทรัพยากร
นำเข้าบทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ประเภทของทรัพยากร
นำเข้าบทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ประเภทของทรัพยากร
การบริหารจัดการทรัพยากร
การบริหารจัดการทรัพยากร (ต่อ) แบบฝึกหัดทบทวน