สังคม ส33101
เศรษฐศาสตร์ 1 การบริหารจัดการทรัพยากร
นำเข้าบทเรียน แบบฝึกหัดทบทวน การเรียนรู้ที่คาดหวัง
นำเข้าบทเรียน แบบฝึกหัดทบทวน การเรียนรู้ที่คาดหวัง
การบริหารจัดการทรัพยากรที่เกี่ยวกับการบริโภค
ปัจจัยในการเลือกใช้ทรัพยากร แบบฝึกหัด