สังคม ส33101
เศรษฐศาสตร์ 1 การคลัง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ความสำคัญและบทบาทของรัฐบาล
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ความสำคัญและบทบาทของรัฐบาล
ลักษณะของสินค้า สินค้าสาธารณะ สินค้าเอกชน การผูกขาด
นโยบายการคลัง รายได้ของรัฐ งบประมาณ
ปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ นโยบายการคลังเพื่อลดความผันผวนของเศรษฐกิจและภาษีอากร