สังคม ส33101
เศรษฐศาสตร์ 1 การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง
นำเข้าบทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
นำเข้าบทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง