สังคม ส33101
เศรษฐศาสตร์ 1 การคุ้มครองผู้บริโภค
นำเข้าบทเรียน ผลการเรียนที่คาดหวัง
นำเข้าบทเรียน ผลการเรียนที่คาดหวัง
การบริโภค แบบฝึกหัด การเลือกซื้อสินค้าและบริการ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
สิทธิของผู้บริโภค การคุ้มครองผู้บริโภค