สังคม ส33101
เศรษฐศาสตร์ 1 การแทรกแซงตลาดของรัฐบาล
นำเข้าบทเรียน ผลการเรียนที่คาดหวัง เหตุผลในการทำการค้าระหว่างประเทศ
นำเข้าบทเรียน ผลการเรียนที่คาดหวัง เหตุผลในการทำการค้าระหว่างประเทศ
บทบาทของรัฐบาล ปีงบประมาณ
ดุลงบประมาณ
ปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ