สังคม ส33101
เศรษฐศาสตร์ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ
นำเข้าบทเรียน ผลการเรียนรู้ การจัดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นำเข้าบทเรียน ผลการเรียนรู้ การจัดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (ต่อ)