สังคม ส33101
เศรษฐศาสตร์ 2 ระบบเศรษฐกิจโลก
นำเข้าบทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
นำเข้าบทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ระบบเศรษฐกิจโลก (ระบบเศรษฐกิจแบบผสม)