ภาษาไทย ท33101
การเล่าเรื่อง/ การสร้างคำในภาษาไทย/ ความสัมพันธ์ของคำ การเล่าเรื่อง
การเขียนเล่าเรื่อง (กลวิธีในการเขียน และโครงเรื่อง)
การเขียนเล่าเรื่อง (กลวิธีในการเขียน และโครงเรื่อง)
การกำหนดโครงเรื่อง (คำนำ เนื้อเรื่อง สรุป)
การจัดลำดับเรื่อง และการใช้ภาษา