ภาษาไทย ท33101
การเล่าเรื่อง/ การสร้างคำในภาษาไทย/ ความสัมพันธ์ของคำ ความสัมพันธ์ของคำ
การใช้คำประเภทเดียวกัน พร้อมตัวอย่าง
การใช้คำประเภทเดียวกัน พร้อมตัวอย่าง
คำตรงข้าม คำความหมายกว้าง กลุ่มคำซ้ำ การแทนคำ การละคำ
การสังเกตคำในประโยคและคำถาม