สุขศึกษา พ33101
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ คุณค่าของการปฏิบัติตนให้เติบโตสมวัย
การพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับวัยของตนเอง
การพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับวัยของตนเอง
การพัฒนาตนเองต่อครอบครัว สังคม ประเทศชาติ แนวทางปฏิบัติให้เกิดคุณค่า
การสร้างแรงจูงใจและฝึกความยืดหยุ่นในอารมณ์
การฝึกเจตคติที่ดี การสร้างคุณค่าและความภาคภูมิใจให้กับตนเอง