สุขศึกษา พ33101
ชีวิตและครอบครัว การป้องกันตนเองมิให้ตกอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์
แนวทางการป้องกันตนเองเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์
แนวทางการป้องกันตนเองเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์
บุคคลที่เป็นอันตรายที่จะมีเพศสัมพันธ์กับเพศหญิง
อิทธิพลที่มีต่อพฤติกรรมทางเพศ