สุขศึกษา พ33101
ชีวิตและครอบครัว การสร้างและรักษาสัมพันธภาพ
การสร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับพี่น้อง ญาติ เพื่อน บุคคล ครอบครัว สังคม
การสร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับพี่น้อง ญาติ เพื่อน บุคคล ครอบครัว สังคม
วิธีการสร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับบิดา มารดา ญาติ ผู้ใหญ่และครู ทักษะสร้างสัมพันธภาพ
การแสดงออกถึงความต้องการและความรู้สึกนึกคิดของตนเอง