สุขศึกษา พ33101
การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค โรคไม่ติดต่อที่สำคัญ
โรคความดันโลหิต และโรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิต และโรคเบาหวาน
ระดับของความดัน ข้อควรปฏิบัติเมื่อมีความดันโลหิตสูง
สาเหตุของโรคเบาหวาน ปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรค