สุขศึกษา พ33101
การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค โรคไม่ติดต่อที่สำคัญ
โรคหัวใจ-โรคหัวใจรูมาติก
โรคหัวใจ-โรคหัวใจรูมาติก
โรคหัวใจโคโรนารี(หัวใจขาดเลือด)
วีดีทัศน์เรื่อง โรคหัวใจตีบตันและโรคธาลัสซีเมีย(โลหิตจาง)