สุขศึกษา พ33101
การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค การดูแลตนเอง
การดูแลสุขภาพตนเอง แนวคิดเรื่อง การเจ็บปวดและเศรษฐกิจ
การดูแลสุขภาพตนเอง แนวคิดเรื่อง การเจ็บปวดและเศรษฐกิจ
แนวคิดเรื่อง สร้างนำซ่อม สุขภาพดีไม่มีขาย การป้องกันและโรคภัยไข้เจ็บ
กิจกรรมตอบคำถาม เกี่ยวกับคนป่วยและคนออกกำลังกาย
ระดับความสำคัญของการดูแลสุขภาพ ปีแห่งการส่งเสริมสุขภาพ 2545-2547