สุขศึกษา พ33101
การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค การดูแลตนเอง
วิธีการดูแลตนเองในชีวิตประจำวัน การพักผ่อนและรับประทานอาหาร
วิธีการดูแลตนเองในชีวิตประจำวัน การพักผ่อนและรับประทานอาหาร
วิธีการดูแลตนเองในชีวิตประจำวัน การพักผ่อนและรับประทานอาหาร(ต่อ)
การดูแลตนเองในการขจัดความเครียด