สุขศึกษา พ33101
การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค สิทธิของผู้บริโภค
พระราชบัญญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
พระราชบัญญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค-สคบ.,อย.,สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค
สิทธิผู้บริโภค-สิทธิที่จะได้รับข่าวสาร
สิทธิผู้บริโภค-สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกสินค้า/สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัย