สุขศึกษา พ33101
การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค สุขภาพกายและสุขภาพจิต
ความหมายของสมรรถภาพทางกาย และลักษณะของผู้ที่มีสมรรถภาพทางกายที่ดี
ความหมายของสมรรถภาพทางกาย และลักษณะของผู้ที่มีสมรรถภาพทางกายที่ดี
สิ่งเร้าทางอารมณ์
ความหมายของสมรรถภาพทางจิต และลักษณะของผู้ที่มีสมรรถภาพทางจิตที่ดี
การจัดการกับอารมณ์