สุขศึกษา พ33101
ความปลอดภัยในชีวิต การสร้างเสริมความปลอดภัยกับชีวิตและสุขภาพ
แนวทางการแก้ไขโดยไม่ใช้ความรุนแรง
แนวทางการแก้ไขโดยไม่ใช้ความรุนแรง
การมีส่วนร่วมและการระวังภัยในหมู่บ้าน
อุบัติเหตุเกี่ยวกับการจราจรทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ สภาพแวดล้อมของการเกิด
การป้องกันเฝ้าระวังความปลอดภัยในห้องครัวไห