วิทยาศาสตร์ ว32101
ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ (1) ระบบหมุนเวียนโลหิต
ทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับระบบหมุนเวียนโลหิต การทำงานของหัวใจ
ทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับระบบหมุนเวียนโลหิต การทำงานของหัวใจ
หลอดเลือดชนิดต่าง ๆ
การวัดความดันเลือด
ปัจจัยทีมีผลต่อความดันเลือด