วิทยาศาสตร์ ว32101
ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ (1) ระบบหมุนเวียนโลหิต
กระบวนการลำเลียงอาหารตามหลอดเลือดไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
กระบวนการลำเลียงอาหารตามหลอดเลือดไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
อัตราการเต้นของหัวใจ ปฏิบัติการวัดชีพจร
ปฏิบัติการวัดชีพจร(ต่อ)
หัวใจและการทำงานของหัวใจ