วิทยาศาสตร์ ว32101
ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ (1) ระบบหายใจ
อัตราการหายใจ ส่วนประกอบของอากาศ อัตราส่วนของอากาศในการหายใจเข้าและออก
อัตราการหายใจ ส่วนประกอบของอากาศ อัตราส่วนของอากาศในการหายใจเข้าและออก
ปฏิบัติการทดสอบความจุของปอด (1)
ปฏิบัติการทดสอบความจุของปอด (2)