ภาษาไทย ท33101
การอ่านตรวจสอบความรู้/ ประโยค การอ่านตรวจสอบความรู้
การอ่านตรวจสอบความรู้ และเว็บไซต์ตัวอย่าง
การอ่านตรวจสอบความรู้ และเว็บไซต์ตัวอย่าง
คำถามชวนคิด
แนวทางการตอบคำถาม พร้อมเฉลย