ภาษาไทย ท33101
การอ่านตรวจสอบความรู้/ ประโยค การพิจารณา ประโยคความซ้อน
พิจารณาประโยคความซ้อน คำถามพัฒนาความคิด 2 ข้อ
พิจารณาประโยคความซ้อน คำถามพัฒนาความคิด 2 ข้อ
นักเรียนตอบคำถามพัฒนาความคิด
คำถาม กิจกรรมประโยคซ้อนซ่อนลักษณ์
เฉลยคำตอบ กิจกรรมประโยคซ้อนซ่อนลักษณ์