ภาษาไทย ท33101
การอ่านตรวจสอบความรู้/ ประโยค การวิเคราะห์ประโยค
การเรียงลำดับคำในประโยค โครงสร้างประโยค
การเรียงลำดับคำในประโยค โครงสร้างประโยค
การเปลี่ยนลำดับคำในประโยค แบบไม่เปลี่ยนความหมาย และกิจกรรม
ประเภทของประโยค และลักษณะประโยคความเดียว
ประโยคความเดียวที่ซับซ้อน พร้อมการบ้าน