ภาษาไทย ท41101
วรรณคดีนิราศ (1) การอ่านวรรณคดี
การอ่านวรรณคดี/คำประพันธ์และความหมายของการอ่าน
การอ่านวรรณคดี/คำประพันธ์และความหมายของการอ่าน
จุดมุ่งหมายในการอ่านวรรณคดี และการวิจักษณ์ วิจารณ์วรรณคดี
การวิเคราะห์องค์ประกอบของคำประพันธ์และจุดมุ่งหมายของบันเทิงคดี
การพิจารณาเนื้อหาและกลวิธีในวรรณคดี และแบบทดสอบ การอ่านวรรณคดี