ภาษาไทย ท41101
วรรณคดีนิราศ (1) หลักการประเมินคุณค่างานประพันธ์
ธรรมเนียมนิยมในการแต่งวรรณคดีแต่ละประเภท
ธรรมเนียมนิยมในการแต่งวรรณคดีแต่ละประเภท
ธรรมเนียมนิยมการเลือกใช้คำ และการสร้างองค์ประกอบของวรรณคดีแต่ละประเภท
ธรรมเนียมนิยมในการพรรณนาความของวรรณคดีแต่ละประเภท และตัวอย่างวรรณคดีที่ไพเราะ