ภาษาไทย ท41101
วรรณคดีนิราศ (1) การออกเสียงคำ
การออกเสียงคำ และ ปัญหาการออกเสียงพยัญชนะ
การออกเสียงคำ และ ปัญหาการออกเสียงพยัญชนะ
ปัญหาการออกเสียงสระ และวรรณยุกต์/การออกเสียงหนักเบา
การออกเสียงคำที่มีจากภาษาบาลีสันสกฤต และการออกเสียงคำสมาส
การออกเสียงคำที่มีอักษรนำ และคำที่มีรูปสระกำกับ