ภาษาไทย ท41101
วรรณคดีนิราศ (1) การพูดเล่าเรื่อง (มารยาทในการพูด)
ความหมาย,จุดมุ่งหมาย และประเภทของการเล่าเรื่อง
ความหมาย,จุดมุ่งหมาย และประเภทของการเล่าเรื่อง
หลักการ และข้อควรคำนึงของการเล่าเรื่อง
ประโยชน์ และมารยาทในการเล่าเรื่อง