ภาษาไทย ท41101
วรรณคดีนิราศ (1) วรรณคดีนิราศ(นิราศนรินทร์)
ความหมายและการตั้งชื่อวรรณคดีนิราศ
ความหมายและการตั้งชื่อวรรณคดีนิราศ
ศิลปะการพรรณนา และ ลักษณะของคำประพันธ์ในเรื่อง นิราศนรินทร์
วัตถุประสงค์และคุณค่าของ นิราศนรินทร์คำโคลง และแบบฝึกหัดท้ายเรื่อง