ภาษาไทย ท41101
วรรณคดีนิราศ (1) การอ่านทำนองเสนาะ
ความหมายและ จุดมุ่งหมายของการอ่านทำนองเสนาะ
ความหมายและ จุดมุ่งหมายของการอ่านทำนองเสนาะ
หลักการอ่าน/การออกเสียง การอ่านทำนองเสนาะ
ลักษณะ/ข้อบังคับของโคลงสี่สุภาพที่ใช้ในการเขียน นิราศ