ภาษาไทย ท41101
วรรณคดีนิราศ (1) การแปลความ ตีความ สรุปความ
ประเภทของการอ่าน(การอ่านแปลความ ตีความ และสรุปความ)
ประเภทของการอ่าน(การอ่านแปลความ ตีความ และสรุปความ)
ความหมายและรูปแบบของการอ่านแปลความ
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของการอ่านตีความ
การอ่านขยายความและการอ่านสรุปความ