ภาษาไทย ท41101
วรรณคดีนิราศ (1) การเขียนบันทึก
ความหมายคำว่า บันทึก,ลักษณะของบันทึกติดต่อ
ความหมายคำว่า บันทึก,ลักษณะของบันทึกติดต่อ
ความหมายและหลักการเขียนบันทึกประจำวัน และ บันทึกเหตุการณ์
ความหมายของบรรยายโวหาร อธิบายโวหาร และหลักการจดบันทึกการประชุม