ภาษาไทย ท41101
วรรณคดีนิราศ (2) นิราศนรินทร์คำโคลง การวิเคราะห์นิราศนรินทร์
ลักษณะคำประพันธ์ และ การวิเคราะห์ความงามพร้อมตัวอย่างจากเรื่องนิราศนรินทร์
ลักษณะคำประพันธ์ และ การวิเคราะห์ความงามพร้อมตัวอย่างจากเรื่องนิราศนรินทร์
ตัวอย่างคำประพันธ์และการถอดความนิราศนรินทร์บทที่ 2-4,8,10,11,22 และ 37 พร้อมทั้งคำศัพท์
ตัวอย่างคำประพันธ์ และ การถอดความนิราศนรินทร์บทที่ 41-141 พร้อมทั้งคำศัพท์