ภาษาไทย ท41101
วรรณคดีนิราศ (2) การพิจารณาคุณค่าวรรณศิลป์ พิจาณาคุณค่าของเนื้อเรื่อง ลักษณะและการใช้ถ้อยคำ
การประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ จากเรื่องนิราศนรินทร์(โคลงบทที่ 7 และ 14)
การประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ จากเรื่องนิราศนรินทร์(โคลงบทที่ 7 และ 14)
การประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ จากเรื่องนิราศนรินทร์(โคลงบทที่ 12 32 และ 139)
การประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ และเนื้อเรื่องจากนิราศนรินทร์