ภาษาไทย ท41101
กตัญญุตา คุณานุคุณ ลักษณะคำประพันธ์ (มาตาปิตุคุณ อาจาริยคุณ)
ประวัติผู้แต่ง และ คำประพันธ์ที่ใช้ในการแต่งเรื่องนมัสการมาตาปิตุคุณและอาจาริยคุณ
ประวัติผู้แต่ง และ คำประพันธ์ที่ใช้ในการแต่งเรื่องนมัสการมาตาปิตุคุณและอาจาริยคุณ
ลักษณะเด่นของภาษากวี และ ลักษณะบังคับของร้อยกรอง
ลักษณะคำประพันธ์ และ ประเภทฉันท์ (อินทรวิเชียรฉันท์)