ภาษาไทย ท41101
กตัญญุตา คุณานุคุณ การแปลความ (มาตาปิตุคุณ อาจาริยคุณ)
ประวัติผู้แต่ง, การอ่านคำประพันธ์ และ ถอดความเรื่องนมัสการมาตาปิตุคุณ
ประวัติผู้แต่ง, การอ่านคำประพันธ์ และ ถอดความเรื่องนมัสการมาตาปิตุคุณ
ข้อพึงปฏิบัติต่อบิดา-มารดา และ วิเคราะห์คุณค่าด้านต่างๆจากคำประพันธ์เรื่อง พ่อแม่ก็แก่เฒ่า
ข้อคิดและฝึกอ่านเรื่อง มาตาปิตุคุณ ,อาจาริยคุณ